Aanmelding en plaatsing


Aanmelding
Voor het inschrijven van leerlingen hanteert de Mariaschool een aannamebeleid.

De aanmelding van kinderen voor toelating geschiedt schriftelijk. Voor het (voorlopig) aanmelden van een kind dient men een aanmeldingsformulier in te vullen. Dit formulier vindt u op de website of kunt u per mail aanvragen.

Aanmelden betekent nog niet dat een kind wordt geplaatst.  Bij het plaatsen van leerlingen houdt de school rekening met een evenwichtige verdeling tussen het aantal jongste, middelste en oudste kinderen in een groep.

Indien er voldoende plaats is verandert een aanmelding in een definitieve inschrijving.

Eerste schooldag
Uw kind mag voor zijn of haar vierde verjaardag een aantal dagdelen komen wennen in groep 1. U ontvangt daarvoor een uitnodiging van de groepsleerkracht of IB-er. Ook vindt er een intakegesprek plaats.

De eerste schooldag is de dag ná de 4de verjaardag, zodat op de 4de verjaardag afscheid genomen kan worden op peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.
Vooraf reserveren van de TussenSchoolse Opvang is niet nodig.

Na een paar weken volgt na schooltijd een kennismakingsgesprek over uw kind met de leerkracht.  Dan krijgt u ook alle relevante informatie m.b.t. de onderbouw. 

In de gehele maand december en twee weken voor de zomervakantie worden geen nieuwe kinderen geplaatst. In deze perioden vinden veel extra activiteiten plaats en die zijn niet bevorderlijk voor het in alle rust gewend raken aan de basisschool. 

Overstap van andere basisschool
Kinderen die van een andere basisschool komen, kunnen worden geplaatst mits de groepsgrootte, de onderwijsbehoefte van de groep en de onderwijsbehoefte van de nieuwe leerling, dit toelaat. In alle gevallen wordt contact opgenomen met de intern begeleider van de andere school, waar het betreffende kind vandaan komt.

Waar nodig worden extra informatie ingewonnen om tot een wel afgewogen oordeel van wel of geen plaatsing te komen. De resultaten en informatie van de school van herkomst worden besproken met de directie, de intern begeleider en de leerkracht van de groep waar het kind in wordt geplaatst.

Een overstap van een andere school binnen de gemeente Zandvoort is alleen mogelijk bij de start van een schooljaar of met een zwaarwegende reden.